Tételek

Európai jog záróvizsga tételek

I. Európai Unió - közjog és politika

1. Milyen az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés felépítése és melyek a legfontosabb tartalmi rendelkezései, mi indokolja a két szerződés létét? 

2. Az Európai Unió értékei (EUSZ 2. cikk) és ezek kikényszerítése; a 7. cikk szerinti eljárás. 

3. Az Európai Bizottság összetétele, működése. Honnan lehet megtudni, hogy mivel foglalkozik az Európai Bizottság és mivel fog foglalkozni a következő évben? Melyek az Európai Bizottság feladatai és hatáskörei, és hogyan gyakorolja azokat? 

4. Melyek az Európai Tanács feladatai, összetétele, működése, az Európai Tanács elnökének feladatai, hatásköre? Mi az Európai Unió Tanácsának összetétele (Állandó Képviselők Bizottsága, tanácsi munkacsoportok, SAB, Antici), az elnök és a soros elnökség közötti munkamegosztás. Hogyan működik az Európai Unió Tanácsa, milyen jogalkotási és döntési hatáskörei vannak? 

5. Mutassa be az Európai Parlament választását, összetételét (pártcsoportok), működését, irányítását és politikai és költségvetési hatásköreit. Melyek az Európai Parlament jogalkotási hatáskörei? Honnan lehet megtudni, hogy mivel foglalkozik az Európai Parlament és hol tartanak a parlamenti előterjesztések? Mi a nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban? Az uniós választójog. Az Európai Ombudsman. A petíciós jog. 

6. A kül- és biztonságpolitika intézményrendszere, az Európai Külügyi Főképviselő és az Európai Külügyi Szolgálat. Ismertesse a Közös kül- és biztonságpolitikát (hatáskörök, jogforrások) a KKBP főbb területei, az Európai Biztonsági Stratégia elemei, a PESCO. 

7. Ismertesse az EU monetáris intézményrendszere felépítését és működését! Hogyan működik a monetáris intézményrendszer, melyek a stabilitási és növekedési paktum céljai és eszközei? 

8. Jogalkotási (döntéshozatali) eljárások az Európai Unióban. A rendes jogalkotási és a különleges jogalkotási eljárások. Az egyes uniós szervek szerepe a jogalkotási eljárásban. 

9. Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése. A Bíróság és a Törvényszék eljárása és hatáskörei. 

10. Magánszemélyek milyen eljárásokban és feltételekkel indíthatnak eljárást az Uniós szervek és a tagállamok ellen az Uniós bíróságok előtt? 

11. Államok milyen eljárásokban és feltételekkel indíthatnak eljárást az Uniós szervek és más tagállamok ellen az Uniós bíróságok előtt? 

12. A kötelezettségszegési, a megsemmisítés és a mulasztás iránti eljárások. Az eljárás bírósági szakaszt megelőző része és bírósági szakasza. Az ítélet és az ítélet be nem tartásának a jogkövetkezményei. Az eljárások megindítására jogosultak köre, keresetindítási határidő, a megtámadható aktusok, megtámadási okok. 

13. Az előzetes döntéshozatal. Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére jogosultak. Az előzetes döntéshozatal tárgya. Az eljárásban feltehető kérdések köre, megfogalmazása, az utalás formája. Az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek. A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás. A magyar eljárásjog előzetes döntéssel kapcsolatos rendelkezései. 

14. Hatáskörmegosztás az Unió és a tagállamok között. Kizárólagos hatáskörök, megosztott hatáskörök, támogató hatáskörök. A szubszidiaritás elve az uniós hatáskörgyakorlás során. A szubszidiaritás érvényesülésének ellenőrzése, különös tekintettel a nemzeti parlamentek szerepére. A hatáskör-átruházás elve. 

15. Az Európai Unió jogforrásai. Az elsődleges és másodlagos joganyag. Melyek a hatályos alapító szerződések? Van-e jogforrási hierarchia az Európai Unióban és milyen? A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása. Hol és hogyan találhatóak meg az Uniós jog forrásai magyarul? Hogyan lehet e források között keresni? 

16. A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az irányelv joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei. A határozat joghatásai, jellemzői. 

17. Az Európai Unió, mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések és a vegyes szerződések. Az Európai Unió a Nemzetközi szervezetekben (WTO, ENSZ stb.). Az Európai Unió külgazdasági fellépésének (áru-, szolgáltatáskereskedelem, beruházásvédelem) hatásköri alapjai (vö. II. 23 és 24.). 

18. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége. 

19. A közvetlen alkalmazandóság és a közvetlen hatály fogalma és különbségei. Az alapszerződések, a rendeletek közvetlen alkalmazandósága, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya. A közvetett hatály. 

20. Magyarország Alaptörvényének „E” cikke. A magyar Alkotmánybíróság határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban; 

21. Az állam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért. 

22. Alapjogvédelem az Európai Unióban. Az Európai Unió Alapjogi Chartája. Az Alapjogi Charta alkalmazhatósága a tagállamokra. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai. Az Európai Bíróság joggyakorlata az alapjogok területén. A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban. 

23. Ismertesse az Európai Uniónak az anyagi büntetőjog harmonizálása és a büntetőeljárási lépések összehangolása terén elért eredményeit, kitérve a rendőri együttműködésre! 

24. Ismertesse az Európai Uniónak a határok átlépésére a vízumokra, a reguláris és az illegális vándorlásra valamint a menekültügyre vonatkozó, hatályban levő főbb szabályait! 

25. A regionális politika intézményei (NUTS-rendszer, Kohéziós Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap), Melyek a regionális politika céljai és főbb jellemzői 

26. Ismertesse az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájának főbb területeit és jellemzőit általában! Melyek a tisztességtelen piaci magatartásokra, a termékekre, a különleges kereskedelmi ügyletekre, a szolgáltatásokra és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok? 

27. Ismertesse az Európai Unió környezeti politikájának főbb jellemzőit! Ismertesse a hatásvizsgálat, az integrált szennyezés-megelőzés, az információhoz hozzájutás és a környezeti management szabályait! Melyek a környezeti politika főbb jellemzői a természetvédelem és a levegőszennyezés területén? 

28. Ismertesse az Európai Unió agrárpolitikájának főbb jellemzőit és jogintézményeit! 

29. Ismertesse az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályozási rendszerét (az állami támogatások, az előny, a támogatási intenzitás, és a szelektivitás fogalma), 

30. Ismertesse a közüzemekre vonatkozó szabályozási rendszert (közüzemi vállalat, a közszolgáltatás, a jövedelemtermelő monopólium és az egyetemes szolgáltatás)

II. Az Európai Unió gazdaság joga

1. Az államok közötti többoldalú gazdasági együttműködés formái (szabadkereskedelmi övezet, vámunió, közös piac, belső piac, gazdasági és monetáris unió) 

2. A belső piac történeti fejlődése a közös piac megteremtésétől napjainkig. Dereguláció és jogalkotás a belső piacon 

3. A belső piaci jogalap szerepe az uniós jogalkotásban. Eltérési lehetőségek a belső piaci jogalap alapján elfogadott intézkedésektől 

4. Vámunió. A vámok és a vámokkal azonos hatású díjak eltörlése 

5. A diszkriminatív adók és a protekcionista adók tilalma 

6. Mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma. Az áru piacra jutásával kapcsolatos, illetve az áru értékesítésével kapcsolatos előírások 

7. A kölcsönös elismerés elve az áruk mozgásának területén 

8. Kivételek a mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma alól 

9. A munkavállaló és a munka fogalma. Az uniós munkavállalókat megillető jogosultságok és kedvezmények 

10. Kivételek a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó előírások alól 

11. A közszolgálatban való alkalmazás alóli kivétel 

12. A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében 

13. Diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése (2005/36/EK irányelv) 

14. A letelepedés szabadsága és a gazdasági társaságok. Elsődleges letelepedés 

15. Társaságok másodlagos letelepedése 

16. Az uniós polgárok és az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma 

17. Az uniós polgárok és családtagjaik mozgása és tartózkodása az EU-ban (2004/38/EK irányelv) 

18. A szolgáltatások szabad mozgása, a szolgáltatás fogalmi elemei 

19. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 

20. A tőke szabad mozgása 

21. A tőke szabad mozgása és az államnak biztosított speciális jogok (aranyrészvény) 

22. Kivételek a tőke szabad mozgása alól 

23. A közös kereskedelempolitika alkalmazási köre, tartalma, főbb elemei 

24. Az EU autonóm importrendszere és védintézkedései (antidömping, értékkiegyenlítő vámok) 

25. A versenyjog közgazdasági háttere, a tökéletes verseny és a monopólium 

26. Horizontális versenykorlátozó megállapodások 

27. A kartellek felderítése, engedékenységi politika 

28. A vertikális versenykorlátozó megállapodások 

29. A releváns piac meghatározásának kérdései 

30. Visszaélési magatartások és gazdasági erőfölény 

31. Összefonódások elemzése, az uniós fúziós rendelet 

32. A fúziók esetén alkalmazható korrekciós intézkedések

2018.03.28.