Dolgozati témák

Hallgatói dolgozati témák

Tanszékünkön évfolyam- és szakdolgozat írásánál a következő témákban tudnak oktatóink segítséget nyújtani konzulensként. A listában külön jelezték az oktatók, ha adott kérdéskörben csak évfolyam- vagy szakdolgozatot vállalnak. Amennyiben valamelyik téma felkeltette érdeklődését, kérjük, keresse fel az oktatót a téma pontos kiválasztása és konzultáció céljából. Oktatóink elérhetőségét itt találja.

Kajtár Gábor

Nemzetközi jogi témák

 1. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban 
 2. Az önvédelem joga
 3. Önvédelem a terrorizmussal szemben
 4. Humanitárius intervenció
 5. „Responsibility to Protect”, Líbia, Szíria stb. (R2P)
 6. A Biztonsági Tanács és a Nemzetközi Bíróság kapcsolata
 7. A Biztonsági Tanács és az emberi jogok problematikája
 8. Államfelelősség
 9. Betudás a nemzetközi jogban
 10. Nemzetközi bíróságok: evidence, burden of proof, standard of proof
 11. Békefenntartás (generációk, univerzális és regionális, Darfúr, Haiti stb.)
 12. Diplomáciai jog (vitatott kérdések: mentesség, kiváltságok)
 13. Konzuli jog (mentesség, kiváltságok, funkciók)
 14. Joghatóság (büntető joghatóság, elfogadott és új joghatósági alapok)
 15. Immunitás (állam-, államfő-, külügyminiszterek státusa)
 16. Az egyes politikai eszmeáramlatok hatása a nemzetközi jogra

Az Európai Unióval kapcsolatos témák

 1. Az EU intézményrendszerének egyes kérdései (Tanács, Bizottság, EP)
 2. Az Európai Unió Bírósága: hatáskörök, eljárások, jelentősége-szerepe
 3. Az EU intézménytörténete és jövője
 4. EU jog-nemzeti jog: szupremácia vs. szuverenitás
 5. EU Integrációelméletek
 6. A Lisszaboni Szerződés (előzmények, hatálybalépés, jelentősége, hatása)
 7. Közös kül- és biztonságpolitika (CFSP)
 8. Közös biztonság- és védelempolitika (ESDP)
 9. Az EU mint globális szereplő
 10. Magyarország és az EU

Kardos Gábor

 1. Kisebbségek nemzetközi védelme
 2. Geopolitika és nemzetközi jog
 3. Emberi jogok a nemzetközi jogban
 4. EU szociálpolitika
 5. Humanitárius nemzetközi jog
 6. Önrendelkezés és nemzetközi jog
 7. Szuverenitás és nemzetközi jog
 8. A nemzetközi viták békés elintézése diplomáciai úton

Kende Tamás

 1. A sztratoszférikus ózonréteg védelmével kapcsolatos nemzetközi erőfeszítések 
 2. A globális felmelegedés elleni küzdelem
 3. A flóra és a fauna védelmével kapcsolatos nemzetközi erőfeszítések
 4. Határviták
 5. Az Ukrajnai háború
 6. Békefenntartás
 7. A nemzetközi tengerjog
 8. Kontinentális talapzat viták
 9. Mélytengerfenéki bányászat
 10. Az Antarktisz és az Arktisz
 11. Tengeri környezetvédelmi övezetek
 12. A nemzetközi légijog
 13. A világűr
 14. A WTO
 15. Beruházásvédelem
 16. A külföldi beruházások korlátozása
 17. A TPP és TTIP
 18. Az Európai Unió klímaváltozással kapcsolatos erőfeszítései
 19. Az Európai Unió és a flóra és a fauna védelme
 20. Az Európai Unió versenypolitikája
 21. Az Európai Unió állami támogatásokkal kapcsolatos politikája
 22. Az Európai Unió és a közvállalkozások
 23. Az Európai Unió és a fogyasztóvédelem
 24. Az Európai Unió és a repülés/repülőterek/low-cost légitársaságok
 25. Az Európai Unió és a külföldi beruházások korlátozása
 26. Az Európai Unió és a külföldi beruházások védelme/az Energia Charta
 27. Az Európai Unió kondicionalitási politikája

Jeney Petra

Évfolyamdolgozati témák

 1. A Lisszaboni Szerződés hatása az uniós jogalkotási eljárásokra
 2. A nemzeti parlamentek szerepének változása a Lisszaboni Szerződés nyomán
 3. Az Európai Parlament ellenőrző jogosítványainak változása a Lisszaboni Szerződés nyomán
 4. Az Európa Parlament jogalkotásban betöltött szerepének változása a Lisszaboni Szerződés nyomán
 5. Az EUMSZ 290. cikke alapján a felhatalmazás körében elfogadott aktusok 
 6. Az EUMSZ 291. cikke alapján a végrehajtás körében elfogadott jogi aktusok
 7. Az európai polgári kezdeményezés
 8. A Lisszaboni Szerződés hatása az Európai Unió Bíróságára
 9. Az Európai Külügyi Szolgálat tevékenysége
 10. Az Európai Unió ügynökségeinek jogállása és hatásköre
 11. Az Európai Unió Alapjogi Chartája
 12. A Lisszaboni Szerződés hatása a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének területére 
 13. Az Európai Unió hatáskörei a büntető igazságügyi együttműködés területén
 14. Az Európai Bíróság az Európai Elfogatóparanccsal kapcsolatos joggyakorlata 
 15. Az Eurojust tevékenysége
 16. Az Európai Unió hatáskörei a rendőrségi együttműködés területén 
 17. Az Europol tevékenysége
 18. Az Európai Unió hatáskörei a határőrizet és határellenőrzés területén 
 19. A Fotentex tevékenysége
 20. Az Európai Unió hatáskörei a polgári igazságügyi együttműködés területén

Megbeszélés szerint egyéb témakörök az Európai Unió intézményei, hatásköre és joga, tagállami jog és az uniós jog kapcsolatának köréből, az Európai Unió a szabadság, biztonság és jog érvénysülésének területén végzett tevékenysége köréből.

Szakdolgozati témák 

 1. A Lisszaboni Szerződés hatása az uniós döntéshozatali eljárásokra
 2. A nemzeti parlamentek szerepének változása az európai integráció keretében
 3. Az Európa Parlament ellenőrző jogosítványainak alakulása az európai integrációs folyamat során
 4. Az Európa Parlament jogalkotásban betöltött szerepének változása a Lisszaboni Szerződés nyomán
 5. Az Európai Unió hatásköreinek alakulása a Lisszaboni Szerződés nyomán
 6. Felhatalmazáson alapuló aktusok elfogadása az Európai Unióban - a komitológia eljárástól az EUMSZ 290. és 291. cikke alapján elfogadott aktusokig
 7. Az Európai Unió ügynökségeinek jogállása és hatásköre, különös tekintettel a jogalkotásban történő részvételre
 8. Az Európai Tanács elnökének jogállása és hatásköre 
 9. Az Európai Unió nemzetközi szerződések megkötésével kapcsolatos hatáskörei 
 10. Nemzetközi szerződések és az uniós jog kapcsolata
 11. Az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez
 12. Az EU Alapjogi Chartája és az Európai Emberi Jogi Egyezménye – védelmi szint, kapcsolat
 13. A Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban (Brüsszel IIa) rendelet alapjogi dilemmái
 14. Az Európai elfogatóparancs alapjogi dilemmái 
 15. Az Európai Bíróság és a nemzeti bíróságok kapcsolata – előzetes döntéshozatali eljárás egyes aspektusai 
 16. Az Európai Unió kártérítési felelőssége
 17. Az Európai Unió tagállamainak kártérítési felelőssége az uniós kötelezettségek megsértéséért
 18. A Schengen-övezet jelene és jövője 
 19. Az Európai határ- és parti őrség létrehozására vonatkozó javaslat
 20. Az Európai Ügyész Hivatalának létrehozása

Megbeszélés szerint egyéb témakörök az Európai Unió intézményei, hatásköre és joga, tagállami jog és az uniós jog kapcsolatának köréből, valamint az Európai Unió a szabadság, biztonság és jog érvénysülésének területén végzett tevékenysége köréből.

Sonnevend Pál

 1. Az emberi jogok védelme az európai unióban
 2. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye gyakorlata
 3. A nemzetközi jog érvényesülése a belső jogban
 4. A többszintű alkotmányosság gyakorlati problémái
 5. Nemzetközi választottbíráskodás
 6. Gazdasági nemzetközi jog
 7. Az államosítás elleni védelem a nemzetközi befektetésvédelemben
 8. A tulajdonhoz való jog és a befektetésvédelmi garanciák összevetése
 9. A WTO joga és az EU jog kapcsolata
 10. Az EU közös kereskedelempolitikája
 11. Az EU regionális politikája

Sulyok Katalin

 1. Environmental justice (környezeti igazságosság).
 2. Espoo-i Egyezmény az országhatárokon átterjedő környezeti hatásokról.
 3. Aarhusi Egyezmény a környezeti információkhoz való hozzáférésről.
 4. A környezetjog alapelvei.
 5. Nemzetközi környezetjogi soft law.
 6. Államok együttműködése környezeti ügyekben.
 7. Környezeti tárgyú jogviták rendezése a nemzetközi bíróságok gyakorlatában.
 8. Nagyvállalatok és környezetvédelem.
 9. Klímavédelem, atmoszféravédelem.
 10. A nemzetközi környezetjog szektorspecifikus szabályai

Megbeszélés szerint egyéb témák is a környezetjog uniós és nemzetközi kérdései kapcsán.